top of page
Dags att boka plats till renoveringsdagarna 2024 i Stockholm. Teknikdagen den 15 maj och hållbarhetsdagen den 16 maj. Hållbar renovering i fokus. Återbruk, cirkularitet,  ROT, Stambyte, Allmännyttan, renoveringsskulld, Seminarium, konferens, kurs, projekt, projektledare, byggbolag, isolering, energieffektivisering, eneff, stordådh, grönt samhällsbyggande, ivl, cit renergy, chalmers, kth
Garnisonen konferens  |  15-16 maj  i  Stockholm
Banner_utställare_RD24_240316.png

RENOVERINGSDAGARNA 2024

Renoveringsskulden ökar och behoven blir allt mer akuta


Alla pratar om vikten av att tillvarata det befintliga byggnadsbeståndet, använda det mer effektivt och förbättra energiprestandan. Men hur gör man?

Välkommen till konferensen där vi tar ett helhetsgrepp på renoveringsbehovet i fastighetsbranschen. Möt värdefulla branschkontakter samtidigt som du tar del av tekniska innovationer, nya metoder, lagar och regler. Inspireras av lyckade projekt och hur du kan arbeta hållbart och cirkulärt.

 

Frågorna är många och kunskapsbanker behöver fyllas på kring dessa brännheta frågor.
Det handlar om att åstadkomma smarta och hållbara lösningar genom ny teknik, energieffektivitet, klimatoptimering samt social hållbarhet.

Två dagar fulla med kunskap och inspiration.


Välkommen!

Teknik, energi och projekt
 

Vilka är de tekniska utmaningarna vid renovering och vilka vanliga ”misstag” kan undvikas? Under Teknik- och Energidagen erbjuds deltagarna att ta del av lyckade projekt och metoder med fokus på det praktiska frågorna. Med vägledning av experter och med utgångspunkt från lyckade CASE belyses bästa metoderna, energifrågor, upphandling, innemiljö. Var börjar man och hur prioriterar man olika åtgärder? Vad blir kostnadseffektivt, hur upphandlar man och utvärderar man bäst ett renoveringsprojekt?

Teknikdagen

15
MAJ

Hållbar renovering, cirkularitet och social hållbarhet
 

Hållbarhet vid renovering blir allt viktigare. Det handlar om att åstadkomma en förnuftig och kostnadseffektiv renoveringslösning - som både fastighetsägare och hyresgäst kan bära ekonomiskt och som är möjlig att genomföra. Vad ska vi göra? Hur kan utmaningen att till en låg kostnad kunna uppfylla allt fler krav på certifieringar, hållbarhet, ESG, återbruk och sociala frågor? Tanken med Hållbarhetsdagen är att erbjuda en överblick av den snabba utvecklingen som nu sker och redovisa erfarenheter och lyckosamma metoder. Hur skapar vi ett klimatneutralt fastighetsbestånd i samband med renovering och ombyggnad?

HÅLLBARHETSDAGEN

16
MAJ

Fästpunkt 2
Åsa Wahlström, Cit Renergy, Moderator, talare, renoveringsdagarna, hållbarhet, chalmers, cth, Lunds tekniska högskola, lågan, belok, bebo, rise,

Presentation av dagens program 

- vad händer just nu inom renovering och energieffektivisering
Åsa Wahlström, Affärsområdeschef, CIT Renergy,
adjungerad Professor Lund University, Ansvarig koordinator LÅGAN

09.30-09.40
Välkommen till Teknikdagen
Dagens moderator är Åsa Wahlström
Nya krav från EU
– så påverkar det Sveriges fastighetsägare?
Tobias Walla, Tobias Walla, Departementssekreterare, Regeringskansliet

EU:s energieffektiviseringsdirektiv (EED) och direktivet för byggnaders energiprestanda (EPBD). Vi får mer detaljer kring innehållet och vilka krav som kommer och hur och vem det påverkar. Sverige måste börja förbereda sig för dessa direktiv nu – kraven ökar och alla måste bidra.

Tobias Walla, Departementssekreterare, Regeringskansliet

09.40-10.00
10.00-10.45
HUR GÅR VI FRÅN ORD TILL HANDLING?
– renovering enligt helt nya krav, men hur?
Lotta Bångens, Lagkrav, auktorisation för energi-effektiviseringsföretag.  Lotta Bångens, VD, Eneff/Energieffektiviseringsföretagen, renovering, teknikkonsulter, byggbolag, eneff, byggmaterial, ventilation, vvs, hållbarhet, renovering, ombyggnad, rot, tillbyggnad, återbruk

Om de som ska göra det
Vad är nytt? Från nya lagkrav till auktorisation för energi-effektiviseringsföretag. 
Lotta Bångens, VD, Eneff (Energieffektiviseringsföretagen)

Anna Freiholtz, Energichef, Stockholmshem
Lotta Bångens, VD Eneff. Medverkar på Renoveringsdagarna 2024
Ivana Kildsgaard_400x400_edited.png
Fredrik Olsson, Affärsstrateg, Sweco. Talar på renoveringsdagarna 2024

PANEL – Konsten att renovera klimatsmart utifrån nya krav
Hur får vi det att hända bland entreprenörer som också förstår vad fastighetsägare efterfrågar och kräver? Nya lagar och regler ställer också nya krav på kompetens bland entreprenörerna. En ny marknad öppnar sig för de entreprenörer som är med på tåget från början. Hur upphandla, genomföra och utvärdera utifrån nya hårdare krav?

10.45-11.10
Spaning | Krav, behov och affärsmöjligheter
Fredrik Olsson, SWECO. Talar på renoveringsdagarna 2024

Hur vi löser kunskapsbrist och behov i renoveringsbranschen. Enligt uppskattningar från EU-kommissionen kommer upp till 35 miljoner byggnader i Europa att behöva renoveras före 2050 för att uppnå
EU:s energieffektivitetsmål och klimatmål. En utmaning med stora möjligheter för de som är med på tåget.

Fredrik Olsson, Affärsstrateg, Sweco
Fredrik har 25 års erfarenhet av fastighetsutveckling, ombyggnad och renovering av bostäder och kommersiella fastigheter.

Lunch och fika ingår alltid i priset
11.10-11.40
Förmiddagskaffe och tid för mingel hos våra utställare
11.40-12.10
Energirenoveringar med AI och digitala tvillingar
Ricardo Bernardo Lunds Tekniska Högskola. Lunds Tekniska Högskola

Energirenoveringar har blivit affärskritiska i tider av stigande energipriser och skärpta lagar. Men hur ska en prioritera bland de många olika alternativen? Ricardo Bernardo är en av de ledande rösterna i ämnet och bjuder in till en interaktiv genomgång om hur AI och digitala tvillingar hjälper att välja rätt renovering för rätt kåk

Ricardo Bernardo, Grundare Zerotude & Föreståndare Energi & Byggnadsdesign, Lunds Tekniska Högskola  

12.10-12.30
Spaning  |  Energieffektivisering genom digital transformation
kaj winther Fastighetsägarna.  Talare på Renoveringsdagarna

När allt fler system och teknisk utrustning installeras i fastigheten och har ett behov av ”uppkoppling” så behöver fastighetsägare ha en "strategi om HUR kopplas saker upp, för VAD och till VEM kopplas det upp till. Det gäller både skapa skalfördelar och rådighet genom att tillhandahålla ett tekniskt nät som har en övervakning men också är drift- och it-säkert. Fler system ska både kommunicera utåt, och kommunicera lokalt genom att data ska hämtas och enheter ska styras över ”nätverket”.

Kaj Winther, Chef digital utveckling,
Fastighetsägarna Stockholm

RESTAURANG K-MÄRKT
12.30-13.30   Lunch på restaurang K-märkt
och tid för mingel hos våra utställare
13.30-14.00
CASE - Sveriges första miljömärka renovering enligt Svanen
Martin Lindström Projektledare Ronnebyhus.  Talare på Renoveringsdagarna
Ida Karlsson, Fastighetschef, Ronnebyhus

Ronnebyhus övervägde att riva några av sina nästan uttjänta hus, men efter noga kalkylerande och övervägande valde man att renovera husen då man ansåg att det blev mer ekonomiskt fördelaktigt samt att miljöaspekten vägde tung. Nu genomförs därför en renovering. Denna har betoning på återbruk. Balkongerna renoveras och får nya fronter i sinusplåt. Fönstren är likaså tidstypiska med urfräsning på insidan. Fönstren tas ut, renoveras och förses med pålimmad isolerruta på insidan. Vilka kriterier måste uppfyllas för att det ska bli miljömärkt enligt svanen?

Martin Lindström, Projektledare, Ronnebyhus
Ida Karlsson, Fastighetschef, Ronnebyhus

14.00-14.30
CASE - Spritfabriken i Eslöv
Christoffer Sandholm LINK Arkitektur. Talare på Renoveringsdagarna
Kristina Forslund, VD, EBO

Spritfabriken i Eslöv är ett projekt man omdanar en gammal spritfabrik till nya bostäder åt Eslövs kommunala bostadsbolag EBO. Projektets inriktning är att ta tillvara på platsens karaktär och historiska koppling, ta tillvara på så mycket som möjligt av byggd 

struktur och återbruka material på plats. För att lyckas har Arkitekten arbetar tätt tillsammans med beställare, konstruktör, antikvarie och hållbarhetsexpert för att skapa ett så hållbart projekt som möjligt.

Christoffer Sandholm, Byggnadsingenjör, LINK Arkitektur
Kristina Forslund, VD, EBO

14.30-15.00
Anna Freiholtz Stockholmshem. Talare på Renoveringsdagarna
Allan Hansson, Bolagssamordnare IT, Stockholmshem. Medverkar på Renoveringsdagarna 2024
CASE Stockholmshem - att mäta kan också vara bra

Genom mod och timing har samverkan mellan Stockholmshem, Telia och Stockholm Exergi gjort att ett estimerat tioårigt arbete med att installera 22 000 sensorer istället kunnat utföras på bara drygt ett år. Resultatet har inneburit minskad energiförbrukning med cirka 7 procent. Dessutom visar resultatet på jämnare inomhustemperatur och sänkta kostnader. Kort och gott, handlingskraft och mod att inspireras av!

Anna Freiholtz, Energichef, Stockholmshem
Allan Hansson, Bolagssamordnare IT, Stockholmshem

Bästa fikat serveras under våra konferenser
15.00-15.30
Eftermiddagskaffe och tid för mingel hos våra utställare
15.30-16.00
CASE Greenhouse – Ett återbruksprojekt i Solna
Viktor Sandberg Humlegården talare på Renoveringsdagarna

I Solna pågår utvecklingen av en befintlig kontorsfastighet till nya attraktiva kontor. I arbetet med att modernisera och renovera byggnaden har man haft ett stort fokus på återbruk, bland annat har belysningen renoverats och återbrukats. Inflyttning sker under 2024. Vilka energimål och miljömål har man haft? Hur har man arbetat med återbruksfrågan och vilka var utmaningarna?

Viktor Sandberg, Projektutvecklingschef, Humlegården

16.00-16.30
Teknik i all ära men…
Erik Bohjort  Nordic Behaviour Group.  Talare på Renoveringsdagarna
Azarina Bäckström, Hållbarhetssamordnare, Väsbyhem

Vad hindrar hyresgäster från att minska sin energianvändning? I ett Vinnovaprojekt har man tittat på nya metoder för att angripa hållbarhetsutmaningar och det har lagt grunden för samarbeten mellan kunders beteenden och teknisk mjukvara. Genom ett beteendevetenskapligt angreppsätt lyckades två fastighetsbolag minska hyresgästernas el- och varmvattenanvändning med upp till 46 procent.

Erik Bohjort, Leg Psykolog, Nordic Behaviour Group
Azarina Bäckström, Hållbarhetssamordnare, Väsbyhem

Gör nya affärer under Renoveringsdagarna
16.30 Kort sammanfattning och avslutning av dag 1
Fästpunkt 1
09.15-09.25
Välkommen till Hållbarhetsdagen
Dagens moderator är Ivana Kildsgaard
Ivana Kildsgaard Tengbom. Moderator på Renoveringsdagarna

Inledning - vad händer inom renovering – energirenovering?
Ivana Kildsgaard, Hållbarhetschef, Tengbom

09.25-09.50
KEYNOTE  |  Omställningen i bygg- och fastighetsbranschen
Johan Davidson Statssekreterare till bostadsministern. Medverkar på Renoveringsdagarna 2024

Bygg- och fastighetssektorn står för en betydande del av samhällets materialanvändning och miljö- och klimatpåverkan. På regeringens uppdrag arbetar Boverket med omställningen till en cirkulär ekonomi i byggsektorn. I klimathandlingsplanen skriver regeringen att byggnadsbeståndet bör användas mer effektivt för att möjliggöra tillkomst av fler bostäder och lokaler utöver nybyggnation. Hur tänker regeringen verka för detta? Det pågår även flera europeiska initiativ med påverkan på bygg- och fastighetssektorn – revidering av byggproduktförordningen (CPR) och överenskommelse om EU-direktiv för byggnaders energiprestanda (EPBD). Vad kan dessa betyda för att påskynda omställningen i bygg- och fastighetssektorn?

Johan Davidson, Statssekreterare till bostadsministern

09.50-10.10
Spaning  |  Vad betyder klimatpolitiken konkret för våra befintliga fastigheter
Lotta Bångens VD på EnEff. Talare på Renoveringsdagarna

Lotta Bångens är VD på Energieffektiviseringsföretagen och arbetar dagligen med att förena nya lagar och krav med hur detta ska kunna genomföras i verkligheten. Här bryter hon ned de övergripande politiska målen till konkreta spaningar för vad de kommer att betyda när det gäller renoveringar och vård av det befintliga fastighetsbeståndet.

Lotta Bångens, VD, Eneff (Energieffektiviseringsföretagen)

10.10-10.30
Certifieringsnyheter med SGBC
Carolina Larsson, avdelningschef Certifiering, Chef Miljöbyggnad och Miljöbyggnad i Drift, SGBC

2024 är året som SGBC fokuserar på befintlig bebyggelse. Det innebär att det kommer nyheter både vad gäller NollCO2 för befintlig bebyggelse och i samband med att Miljöbyggnad 4 släpps. Carolina Larsson berättar allt du behöver veta för att vara uppdaterad på hållbarhetscertifieringar för befintliga byggnader.

Carolina Larsson, avdelningschef Certifiering, Chef Miljöbyggnad och Miljöbyggnad i Drift, SGBC

Gott fika på Renoveringsdagarna
10.30-11.00
Förmiddagskaffe och tid för mingel hos våra utställare
11.00-11.30
KEYNOTE  |  Lendager – en innovatör inom återbruk
Anders Bang Kiertzner, Director Circular Advising, Lendager Group. Keynote speaker på Renoveringsdagarna 2024

Anders Bang Kiertzner från det ledande arkitektkontoret inom återbruk, Lendager, kommer visa några av kontorets projekt.
Han kommer också att berätta om den politiska förflyttningen i Danmark när det gäller återbruk hur kontoret drivit branschens utvecklingen framåt.

Anders Bang Kiertzner, Director Circular Advising, Lendager Group

11.30-11.50
Värdering av fastighetsbolag i den gröna och cirkulära ekonomin.
Louis Landeman, Chef för credit research och ansvarig hållbarhetsanalys, Danske bank

Kapitalmarknaden och bankerna ställer alltmer hållbarhetskrav för sin bolagsfinansiering. Den gröna omställningen medför att nya affärsmodeller utvecklas – inte minst inom cirkularitet och återbruk. Samtidigt ökar kraven på dokumentation lavinartat i och med EU-taxonomin. Stora mängder data behöver samlas in och behandlas. Vad innebär allt detta för värderingen och utvärderingen av de bolag som hämtar sin finansiering på marknaden? Och hur kan det påverka bolagens renoveringar av det befintliga beståndet?

Louis Landeman, Chef för credit research och ansvarig hållbarhetsanalys, Danske bank

11.50-12.10
Att navigera de nya hållbarhets- och informationskraven
Robert af Wetterstedt, Affärsområdesansvarig Hållbarhet, RED Management. Talare på Renoveringsdagarna

Hållbarhetsrapporteringen och hållbarhetsfinansieringen är nära länkade. Hur navigerar man bäst kring de nya kraven och vilka berörs av hållbarhetsredovisningen i praktiken? Vilka är de bästa strategierna för att lyfta ett brunt fastighetsbestånd till grönt? Hur undviker man att drunkna i rapporteringsarbetet?

Robert af Wetterstedt, Affärsområdesansvarig Hållbarhet, RED Management

12.10-12.30
PANEL med ovanstående talare 20 min
RESTAURANG K-MÄRKT
12.30-13.30   Lunch på restaurang K-märkt
och tid för mingel hos våra utställare
13.30-13.50
SPANING  |  Cirkulär kommersiell arkitektur
Christian Hörgren, Arkitekt och partner, Strategisk Arkitektur. Talare på Renoveringsdagarna

Cirkularitet och resurseffektivitet ställer nya krav på arkitektur, byggprocesser och affärsmodeller.  Hur tar sig arkitekterna an utmaningen att tillvarata befintliga byggnader, möbler och material? Vilka är kuggfrågorna och framgångsfaktorerna för att lyckas? Hur påverkas utformningen av kontors- och handelsmiljöerna?  Strategisk Arkitektur arbetar med kommersiella fastigheter i A-lägen och trendspanar kring den cirkulära framtiden.

Christian Hörgren, Arkitekt och partner,
Strategisk Arkitektur

13.50-14.10
CASE | CIRA - Cirkulär renovering av bostadsområden
Anna-Maria Blixt, Specialist cirkulär ekonomi, IVL. Talare på Renoveringsdagarna 2024

Fastighetsbolaget Eidar i Trollhättan har tillsammans med IVL utvecklat en cirkulär och inkluderande ROT-process. Målet har varit att undersöka hur en ROT-process med fokus på återbruk och bevarande skulle kunna se ut och vilka steg och samarbeten som är nycklar till ett mer cirkulärt förvaltningsarbete. 
Anna-Maria kommer att prata om projektprocessen och lyfta take-aways och insikter man gjort, inte minst utifrån det målkonfliktfyllda perspektivet miljö och affär.

Anna-Maria Blixt, Specialist cirkulär ekonomi, IVL

14.10-14.30
CASE  |   Att ställa om från linjära till cirkulära byggprocesser
Thorbjörn Hammert, VD Familjebostäder. Talare på renoveringsdagarna

Familjebostäder arbetar sedan flera år med att ställa om till cirkulära byggprocesser med varsamma och resurseffektiva renoveringar. Att gå från strategi till genomförande bjuder på utmaningar inom en mängd områden - vissa mer oväntade än andra. Thorbjörn Hammert delar med sig av lärdomar, målkonflikter och framgångsfaktorer från Familjebostäders resa.

Thorbjörn Hammerth, VD, Familjebostäder i Göteborg

14.30-15.00
PANEL  |  Hur hanterar branschen den cirkulära omställningen?
Thorbjörn Hammerth, VD, Familjebostäder. Talare på Renoveringsdagarna
Johanna Bjurskog, Hållbarhetschef, Riksbyggen. talare på Renoveringsdagarna
Jacob Steen, VD, Brukspecialisten. Medverkar på Renoveringsdagarna
Sönke Leve, Hållbarhetssamordnare, Fabege

Fyra branschpersonligheter diskuterar utmaningar och möjligheter för att lyckas med återbruk och cirkularitet. Hur arbetar de med frågorna. På vilket sätt påverkar det processerna?

Thorbjörn Hammerth, VD, Familjebostäder
Johanna Bjurskog, Hållbarhetschef, Riksbyggen
Jacob Steen, VD, Brukspecialisten

Sönke Leve, Hållbarhetssamordnare, Fabege

Fika och lunch på restaurang K-märkt och tid för mingel hos våra utställare
15.00-15.30
Eftermiddagskaffe och tid för mingel hos våra utställare
15.30-15.50
SPANING  |   Social hållbarhet i fastighetsbranschen
- trender och framgångsfaktorer
Sophie Nachemson-Ekwall, ekonomie doktor och expert social hållbarhet, PWC. Talare på Renoveringsdagarna

Social hållbarhet klättrar allt högre på agendan. Hur arbetar fastighetsbranschen med det idag och hur mäter man sina resultat? PWC har nyligen tagit fram rapporten Social hållbarhet i fastighetsbranschen. Sophie Nachemson-Ekwall berättar om nuläget, lyfter framgångsfaktorer för att lyckas med det sociala hållbarhetsarbetet och spanar fram mot nästa steg.

Sophie Nachemson-Ekwall,
ekonomie doktor och expert social hållbarhet, PWC

15.50-16.10
CASE  |   Stena Fastigheter - förändringsteori, långsiktighet och hållbara lån
Cecilia Fredholm Vaarning, Chef för hållbara affärer, Stena Fastigheter. talare på Renoveringsdagarna

Stena Fastigheter har arbetat med social hållbarhet och relationsförvaltning i över 20 år. Bolaget var först i branschen med socialt länkade lån,idag är 75% av bolagets finansiering hållbar. Cecilia berättar hur Stena Fastigheter arbetar med förändringsteori för att lyfta sina områden med exempel från bl.a. Fisksätra och Tynnered. Från mål till insatser till uppföljning. Hon menar att ett långsiktigt och strukturerat angreppsätt är nyckeln till att lyckas.  

Cecilia Fredholm Vaarning, Chef för hållbara affärer,
Stena Fastigheter

16.10-16.30
CASE  |  Hur Göteborg lyfter sina särskilt utsatta områden
Annie Hohlfält, Utvecklingschef Social hållbarhet, Förvaltnings AB Framtiden. Talare på renoveringsdagarna

Framtiden och dess kommunala dotterbolag har länge arbetat med att lyfta Göteborgs särskilt utsatta områden. 2020 satte politikerna av 11 miljarder i en unik satsning. Ett långsiktigt och strukturerat arbete i samverkan mellan näringslivet, offentlig sektor, akademien och civilsamhället har gett resultat. Gårdsten, Tynnered och Biskopsgården räknas inte längre som särskilt utsatta och alla de sex prioriterade områdena har haft en positiv utveckling.

Annie Hohlfält, Utvecklingschef Social hållbarhet, Förvaltnings AB Framtiden

Mingel - Nya kunder och bättre affärer
16.30 Kort sammanfattning och avslutning av dag 2

2024 | Konferens | Mässa | Mötesplats

Plats: Garnisonen konferens, Karlavägen 100 Stockholm
Onsdag  15 maj | Teknikdagen               08.00-16.30

Torsdag 16 maj | Hållbarhetsdagen       08.00-16.30

Deltagaravgift:  4.995 kr för en av dagarna och 7.995 kr för båda dagarna.
Grupprabatt:  20% i grupprabatt vid bokning av 4 personer eller fler från samma företag.
Priserna är per person. Lunch och fika ingår i priset. Moms tillkommer.
Vi reserverar oss för mindre programändringar 

Fästpunkt 3

Vill du medverka som utställare?

Vi erbjuder ett antal exklusiva utställarplatser i samband med konferensen. Ta chansen redan nu att engagera ditt företag i årets händelse inom renovering och hållbart samhällsbyggande.

Beställ din utställarinformation här

Tack för ditt intresse, vi hör av oss inom kort med en offert

Utställare och partners 2024

Banner_utställare_RD24_240316.png

Arrangörer och kontakt

Realstad AB
Kurt Elstad
Administration och projektledning
Mobil: 070-767 18 09

info@realstad.se

Petra Svensson Gleisner
IHOP Stockholm AB
Projektledning och program
Mobil: 070-271 57 59
petra@ihopstockholm.se

Samarbetspartner

Stordåhd Kommunikation AB

Jan Åström

Ansvarig utställning och marknadsföring

Mobil: 070-480 97 15

jan.astrom@storkom.se
https://www.grontsamhallsbyggande.se/

Arrangörer: Realstad AB
Samarbetspartner Eneff, Energieffektiviseringsföretagen
bottom of page